0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden
Algemene Huurvoorwaarden Cocktailtaphuren.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten,
werkzaamheden, diensten en overige rechtshandelingen uitgaande van
LuxeLichtLetters.nl, dan wel gesloten tussen Cocktailtaphuren ingeschreven in het
handelsregister van de KvK 85474495 hierna te noemen VERHUURDER. De
toepasselijkheid van eventuele algemene huurvoorwaarden van de huurder wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende
afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail
overeengekomen zijn.
A. Schade en/of ontvreemding van/aan onze cocktailtaps en overige materialen van
Cocktailtaphuren.nl, welke niet door het personeel van Cocktailtaphuren.nl wordt
veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de
huurder/opdrachtgever.
B. De veiligheid van het personeel van Cocktailtaphuren dient gewaarborgd te zijn. Indien
door wat voor reden dan ook de medewerkers van Cocktailtaphuren het onverantwoord
vinden om op- of af te bouwen of aanwezig te zijn op het feest/evenement, zullen alle
lichtletters en overige materialen worden afgebouwd en verlaat de medewerker van
Cocktailtaphuren het feest/evenement.
C. De huurder/opdrachtgever wordt geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom
de geleverde spullen van cocktailtaphuren, denk hierbij aan dranken op en rondom de
cocktailtaps /lichtletters dit i.v.m. gevaar i.c.m. de elektriciteit.
D. De geleverde producten mogen niet verplaats worden nadat wij deze geplaats hebben,
om beschadigingen en/of diefstal te voorkomen. Wanneer de Cocktailtaps en/of overige
materialen wel verplaats worden is dit ten alle tijden geheel op eigen risico.

E. De gefactureerde huurprijs is gebaseerd op het door de huurder/opdrachtgever
aangegeven huurperiode. De huurperiode gaat in wanneer onze producten geleverd zijn.
De standaardperiode van 24-uur geldt voor de duur van het evenement. Wanneer het
evenement is afgelopen zal de 24-uur ook vervallen. Als de wens is om onze lichtletters
langer te huren dan is dit alleen mogelijk in overleg en ontvangt u van ons een nieuwe
prijs. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle ingehuurde lichtletters.
F. Alle materialen die Cocktailtaphuren.nl gebruikt voor de uitvoering van de
overeenkomst en alle verhuurde goederen blijven te allen tijde volledig in eigendom van
Cocktailtaphuren.nl. Fotomaterialen en inhoud van de website van Cocktailtaphuren.nl
blijven eigendom van Cocktailtaphuren.nl en mogen niet zonder schriftelijke
toestemming gebruikt worden of aan derden worden verstrekt.
G. De huurder/opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Om zo
snel mogelijk te kunnen op- en afbouwen zijn parkeerplekken voor de ingang of laad en
los plek gewenst. Het personeel van Cocktailtaphuren.nl komt met een bestelbus en/of
bakwagen.

H. Bij de afhandeling van de overeenkomst verwerkt Cocktailtaphuren.nl
persoonsgegevens van huurder. Om huurder te informeren over wat er met zijn/haar
persoonsgegevens gebeurt, hanteert Cocktailtaphuren.nl een privacyverklaring. Deze is
te vinden op de website LuxeLichtLetters.nl
I. Cocktailtaphuren.nl zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van een bekwaam en redelijk handelende vakgenoot
mag worden verwacht. Schade ontstaan doordat huurder onjuiste of onvolledige
informatie vertrekt heeft aan Cocktailtaphuren.nl valt niet onder de aansprakelijkheid van
Cocktailtaphuren. Indien huurder aantoont dat zij schade heeft geleden door gebrek van
Cocktailtaphuren.nl, dat zij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Cocktailtaphuren
slechts aansprakelijk voor directe schade, tot maximaal het bedrag van de factuur. De
verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirect schade van huurder,
waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

J. Parkeerkosten worden achteraf 1:1 doorberekend aan huurder/opdrachtgever.
K. Annuleert u langer dan 1 maand voor het geplande feest/ evenement, dan wordt de
gehele huursom aan de huurder/opdrachtgever geretourneerd.
L. Annuleert u korter dan 1 maand voor het geplande evenement, dan dient 25% van de
totale huursom te worden betaald door de huurder/opdrachtgever.
M. Annuleert u korter dan 2 weken voor het geplande evenement, dan dient 50% van de
totale huursom te worden betaald door de huurder/opdrachtgever.
N. Annuleert u korter dan 1 week voor geplande evenement, dan dient de gehele huursom
te worden betaald door de huurder/opdrachtgever.
O. Indien huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is huurder
van rechtswege in verzuim. Huurder is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Indien
huurder in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder met een
minimumbedrag van € 55,-
P. Voor locaties gerekend vanuit Amsterdam , wordt voor zowel de heen- als terugreis
€ 0,55 per gereden kilometer additioneel in rekening gebracht. Dit wordt altijd vooraf met
u gecommuniceerd in de offerte, wij berekenen achteraf nooit verborgen kosten aan u
door.
Q. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties, files of autopech niet te vermijden
“onmacht”, Cocktailtaphuren.nl kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk worden
gesteld. Uiteraard doen wij onze uiterste best dit te vermijden door ruim op tijd te
vertrekken en zoals afgesproken om op tijd op de locatie aanwezig te zijn.